Projekční služby

Přírodní architekturou s stavitelstvím rozumím tvorbu zdravých, ekologických a ekonomických domů dobře propojených s prostorem přírodních zahrad. Při navrhování domu pracuji v co největší míře s přírodními a místními materiály, především dřevem, přírodními izolacemi, hliněnými omítkami, pálenými a nepálenými hliněnými prvky, kamenem, slámou apod. Omezuji plošné použití armovaného betonu, plastových folií, polystyrenu, sádrokartonu a dalších průmyslově přetvořených hmot. Domy navrhuji malé, chytré, dobře zařízené a propojené s vnějším prostorem zahrady. Zahradu považuji za prostor k bydlení. Součástí návrhu proto bývá návrh zahrady, teras, letních kuchyní a dalších zahradních prvků. 

Architektonickou studii domu a rozvržení zahrady pro Vás vypracuji ve spolupráci se svými kolegy architekty, stavebními inženýry a dalšími profesemi. Studie domu obsahuje uspořádání všech prostor, celkovou situaci pro jednání se stavebním úřadem, půdorysy všech podlaží, řez domem, všechny pohledy, řešení vnějších prostor a umístění nábytku a zařizovacích předmětů ve vnitřních i vnějších prostorách. Studie domu dále stanoví kompletní design domu, předběžně stavební technologii, materiály, povrchy, koncepci vytápění, zacházení s vodou pitnou, dešťovou i odpadní a případné umístění fotovoltaických panelů a osvětlení a elektroinstalace v domě.

Po celou dobu prací na studii budeme bedlivě sledovat odhad ceny domu vzhledem k míře Vašich svépomocných možností.

Návrh uspořádání zahrady obsahuje řešení prostoru zahrady, místa pro výsadbu páteřních prvků zeleně s ohledem na jejich velikost a funkci a umístění dalších prvků přírodní a permakulturní zahrady tak, abychom vytvořili účelnou, krásnou a živou kompozici prostoru pro Váš život v zahradě podle Vašich potřeb. Do zahrady pak správným způsobem umístíme dům.  

Během práce na studii budeme konzultovat s projektantem stavby, popřípadě také s tesařem, kamnářem, zedníkem a dalšími profesemi a řemesly. Otevřeme jednání se stavebním úřadem, obcí, CHKO, památkáři, popřípadě dalšími dotčenými institucemi. Prověříme územní plán, bude - li potřeba vyžádáme si územně plánovací informaci, a zajisstíme všechny existující a dostupné podklady a doklady, abychom vybrali optimální strategii legalizace projektu a obsah další dokumentace. Projektant připraví nabídkovou cenu za zpracování projektu.

Na každý projekt vypracujeme nabídku s podrobnými informacemi a pečlivě zváženou cenou a časem, potřebnými ke zdárnému průběhu spolupráce. Během zpracování studie připravíme společně s kolegy nabídku na projekt stavby.

Ceny projekčních prací:

1. Architektonická studie malého domu od 45 tis.Kč podle velikosti a složitosti stavby. Cena studie obsahuje všechny konzultace v čase zpracování studie a první návštěvu místa včetně cestovného. 

2. Návrh uspořádání malé zahrady od 15 tis.Kč podle velikosti a množství aktivit. Zahrada o velikosti 1hA od 30 tis.Kč.

3. Příprava projektu autorizovaným projektantem (situace podle předpisů, obstarání vyjádření organizací, souběžný inženýring k zajištění proveditelnosti díla) od 7.tis.Kč. Pokud si objednáte projekt u kolegů podle doporučení, cena bude odečtena od ceny projektu stavby. 

4. Autorské dozory během stavby, osobní návštěvy úřadů a další práce v terénu kromě první návštěvy místa se platí v hodinové sazbě 500,-Kč za hodinu.

5. Konzultace ke studiím a nasmlouvaným projektům jsou zdarma. K projektům, které nejsou naší zakázkou poskytuji konzultace v atelieru na Sklenářce v Kostelci nad Orlicí v ceně 400,-Kč/hod anebo v Praze v ceně 700,-Kč/hod. Pokud si přejete návštěvu místa a konzultaci před uzavřením smlouvy o dílo, účtuji si cestovné a cenu za konzultaci na místě 700,-Kč za hodinu. V případě že spolupráce bude pokračovat, bude hodnota konzultace odečtena od ceny studie nebo projektu.

6. Cestovní náklady autem účtuji ve výši 9,-Kč/km. V ceně je započítaný čas, strávený na cestě. V případě cesty vlakem nebo autobusem se vzhledem k času strávenému na cestě a ceně jízdenky stanoví cestovné dohodou.

7. Po dokončení studie vypracujeme podle norem a vyhlášek ve spolupráci se stavebním úřadem projekt stavby. Na dokumentaci se podle vyhlášky musí podílet kromě projektanta také statik, požárník, elektrikář, specialista na vodu a kanalizaci, zpracovatel energetického štítku budovy. Cenová nabídka projektanta na jednostupňový projekt osobního domu pohybuje od 90 tis.Kč.

8. Pokud se Vám jeví ceny za originální projekční práce nedosažitelné, můžeme aplikovat na Vaši situaci projekt, který už byl vytvořen. Tím se můžete podílet na tvorbě programu typových projektů a dostat se s cenou dokumentace za dům na polovinu nebo ještě níž.